Opbrengstgericht werken aan werk

Wat zijn de uitstroomperspectieven voor onze leerlingen, bezien vanuit wettelijke kaders binnen het onderwijs en het sociale domein? Hoe staan die perspectieven in verhouding tot arbeidstoeleiding en de uitstroomprofielen binnen de school? Wat vraagt dat van stage en uitstroombestemmingen?

Tijdens het eerste deel van de training passeren wettelijke kaders, onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen de revue. Vervolgens ga je aan de slag met het vertalen van de informatie naar uitstroomprofielen op schoolniveau: Hoe zien de uitstroomprofielen arbeid, beschut werk en dagbesteding er op dit moment uit? Waar zie je kansen tot verbetering? Welk instrumentarium kun je daarbij inzetten? Hoe passen (wettelijke) kaders en verwachtingen van werkgevers en ketenpartners hierin?

Er is ruimte voor het inbrengen van je vragen en onderwerpen, het uitwisselen van best practices en het uitwerken van concrete opbrengsten. Kortom, een informatieve en praktische trainingsdag met ruimte voor concrete vertaling naar de eigen schoolpraktijk.

Voor wie:

Docenten, praktijkbegeleiders, stagebegeleiders, trajectbegeleiders, coördinatoren arbeidstoeleiding werkzaam binnen het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Maatwerk en meer informatie:

Wil je niet de standaard training, maar (onderdelen van) dit onderwerp als invulling voor een studiedag, trainingsreeks of workshop? Mail naar training@edunova.nl voor het verkennen van alle mogelijkheden en tarieven.

Kosten trainingsdag:

De kosten voor een trainingsdag bedragen € 1.990,- (tot 16 personen). Dit bedrag is inclusief afstemming, voorbereiding, materiaal en exclusief btw en reiskosten.